Оголошення про скликання річних загальних зборів АТ «АБ «РАДАБАНК», які відбудуться 24.04.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», які відбудуться 24.04.2020 р.

До відома акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21322127) !

(місцезнаходження: 49069, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46) 

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі — Банк) повідомляє акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться  24.04.2020 року о 17-00 за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п’ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів). Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з  16-00 години до 16-50 години, в день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у річних  загальних зборах, – 24 година 00 хвилин 20 квітня 2020 р. 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:

— голова лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;

— член лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна. 

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – Сисенка Вадима Анатолійовича.

2.2.  Затвердити наступний регламент загальних зборів:

 1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
 2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
 3. Час для виступів на зборах:

—  виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні — до 5 хвилин;

— повторні виступи з одного питання і зауваження — до 2 хвилин.

 1. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.
 2. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
 3. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.
 4. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
 5. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
 6. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.
 7. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. 
 1. Розгляд звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2019 році та заходи за результатами його розгляду.

3.2. Роботу Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною. 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2019  році визнати задовільною. 

 1. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2019 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з пятого питання проекту порядку денного:

5.1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2019 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік. 

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року станом на кінець дня 31 грудня 2019 року та заходи за результатами його розгляду. 

 1. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2019 рік.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2019 рік. 

 1. Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2019 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2019 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2019 рік» та примітки до звітів. 

 1. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2019 рік.

Проект рішення з девятого питання проекту порядку денного:

9.1. Спрямувати 2 060 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», кошти в розмірі 10 000 тис. грн. виплатити акціонерам як дивіденди, кошти в розмірі 2 713 316,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, інший залишок коштів залишити  нерозподіленим. 

 1. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2019 році.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямів діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2019  році. 

 1. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2020 рік.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2020 рік:

 • розширення спектру послуг із забезпеченням високої якості клієнтського сервісу з метою підтримання та створення нових довгострокових партнерських відносин з бізнесом та агропромисливим комплексом.
 • взаємовигідне співробітництво з бюджетними організаціями, обслуговування зарплатних і соціальних виплат їх співробітникам;
 • збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов’язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
 • участь у Державній програмі з підтримки
  фінансування малого бізнесу в Україні «Доступні кредити 5-7-9%»;
 • участь у спільних програмах з іншими банками-партнерами, у т.ч. у програмах кредитування;
 • формування механізмів фондування операцій банку та відповідності процентної політики банку поточним умовам на кредитному та грошовому ринках;
 • подальша робота по залученню на обслуговування клієнтів, які проводять зовнішньоекономічну діяльність, для обслуговування їх в рамках операцій на УМВР та за документарними операціями з метою збільшення обсягів комісійних доходів;
 • подальший розвиток цифрових технологій та впровадження продуктів на основі безконтактних карт, підвищення якості сервісу дистанційного обслуговування WEB-банкінг для фізичних осіб і бізнесу;
 • розширення продуктової лінійки VIP-напрямку;
 • продовження роботи у напрямку банківських металів і монет — закупівля банківських металів за прямим контрактом з Австралією, надання найширшого асортименту монет виробництва Польського і монетного двору м. Перт, завезення унікальних монет від великих європейських компаній, які карбуються на замовлення Монетним двором Майера;
 • продовження співпраці з Національним банком України відповідно до дистриб’юторської угоди з продажу нумізматичної продукції;
 • адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
 • вдосконалення та підвищення ефективності функціонування систем внутрішнього контролю банку та системи управління ризиками відповідно до вимог Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору;
 • впровадження та оптимізація процесу управління проблемними активами банку;
 • розробка та впровадження плану відновлення діяльності банку в рамках системи управління безперервної діяльності;
 • подальша модернізація системи електронного документообігу. 
 1. Затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

 • Затвердити звіт про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК». 
 1. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок направлення до статутного капіталу Банку прибутку за 2012-2019 роки (частини).

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

 • Збільшити статутний капітал АТ «АБ «РАДАБАНК» на 51 000 000,00 (п’ятдесят один мільйон гривень 00 копійок) до загальної суми 251 000 000,00 (двісті п’ятдесят один мільйон гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) до 12,55 грн. (дванадцять гривень 55 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку за 2012-2019 роки в наступних сумах: за 2012 рік в сумі 509 106,00 (п’ятсот дев’ять тисяч сто шість гривень 00 копійок), за 2013 рік в сумі 1 391 661,00 (один мільйон триста дев’яносто одна тисяча шістсот шістдесят одна гривня 00 копійок), за 2014 рік в сумі 60 247,00 (шістдесят тисяч двісті сорок сім гривень 00 копійок), за 2015 рік в сумі 5 033 978,00 (п’ять мільйонів тридцять три тисячі дев’ятсот сімдесят вісім гривень 00 копійок), за 2016 рік в сумі 10 341 262,00 (десять мільйонів триста сорок одна тисяча двісті шістдесят дві гривні 00 копійок), за 2017 рік в сумі 13 416 957,00 (тринадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім гривень 00 копійок), за 2018 рік в сумі 17 533 473,00 (сімнадцять мільйонів п’ятсот тридцять три тисячі чотириста сімдесят три гривні 00 копійок), за 2019 рік в сумі 2 713 316,00 (два мільйони сімсот тринадцять тисяч триста шістнадцять гривень 00 копійок). 
 1. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

 • Здійснити підвищення номінальної вартості акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2,55 (дві гривні 55 копійок) до загальної вартості 12,55 грн. (дванадцять гривень 55 копійок) за одну акцію шляхом випуску 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій новою номінальною вартістю 12,55 грн. кожна. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій.

14.2. Голові Правління Банку здійснити всі необхідні дії для випуску акцій Банку нової номінальної вартості. 

 1. Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції. 

Проект рішення з пятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов’язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

15.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції.

15.3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» призначити уповноважену особу – Голову загальних зборів Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її від імені акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2020 року.

15.4. Доручити Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігелю А.В. особисто або через представника АТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 24.04.2020 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним банком України.

15.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК». 

 1. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

 • Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Городницького Володимира Ігоревича, Жиркевича Володимира Володимировича, Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни, Заруцької Олени Павлівни. 
 1. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Банку.

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку — сім осіб. 

 1. Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного:

18.1. Проект рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного відсутній у зв’язку з тим, що обрання членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 

 1. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

Проект рішення з дев’ятнадцятого питання проекту порядку денного:

 • Обрати Головою Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну. 
 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів  з Головою та членами Наглядової ради Банку.

Проект рішення з двадцятого питання проекту порядку денного:

20.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

20.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

20.3. Уповноважити Голову Правління Банку Грігеля А.В. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку  від 24 квітня 2020 року. 

 1. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з двадцять першого питання проекту порядку денного:

 • Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції. 
 1. Внесення змін до Положення про Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з двадцять другого питання проекту порядку денного:

22.1. Внести зміни до Положення про Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції. 

 1. Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з двадцять третього питання проекту порядку денного:

23.1. Внести зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції. 

 1. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з двадцять четвертого питання проекту порядку денного:

24.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції. 

 1. Затвердження Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з двадцять п’ятого питання проекту порядку денного:

25.1.  Затвердити Положення про проведення оцінки та самооцінки діяльності Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК». 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Банку за адресою: http://www.radabank.com.ua/ua/protokoly-obschih-sobraniy-akcionerov.html

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством  «Національний депозитарій України» станом на 16.03.2020 року,   загальна кількість  простих іменних акцій  АТ «АБ «РАДАБАНК» становить 20 000 000 (двадцять мільйонів)   штук, кількість голосуючих акцій  20 000 000 (двадцять мільйонів) штук.

Для участі у загальних зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження  представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні тижня за місцезнаходженням Банку:  місто Дніпро, проспект Олександра Поля,  будинок 46, кімната переговорів, з 9:00 до 17:00 години (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів — також у місці їх  проведення: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п’ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).  Для ознайомлення з документами  необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Крім того,  за цією адресою акціонери Банку можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович. 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

— ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

— ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства») (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

— до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

— вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо кандидатів до складу органів Банку (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

— отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

— оскаржити рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах  необхідно мати при собі:

— документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

— довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Довідки за телефонами: (0562) 38-76-89, 38-76-60.

                                                                   Наглядова рада АТ «АБ «РАДАБАНК» 

Детальніше про загальні збори акціонерів та перелік питань — повідомлення на сайті Банку.

Кваліфікований електронний підпис.

Текст повідомлення

Опубликовано на сайте: 24.03.2020

Источник: http://www.prostobank.ua/spravochniki/banki/id/215

Горячие предложения

UniGroup

Кредит под 1,5% в месяц. Под авто, квартиру, дом, нежилое помещение

Сумма: от 30 000 до 15 000 000 грн.

Срок: от 1 месяца до 10 лет

Без выписки и перерегистрации

Киев, Киевская обл. до 60 км

Залоговые кредиты в Киеве и области

Кредит под залог недвижимости, авто, спецтехники, золота и пр.

от 18% годовых. Решение за 30 минут

Любая кредитная история

Без справки о доходах и поручителей

Любые суммы от 15 000 грн. и више

До 85% от стоимости залога

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путеводители

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

© 2006–2020

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com